ข้าวหอมมะลิ หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด แชมป์คว้าทุกรางวัล การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

    จังหวัดร้อยเอ็ด…ข้าวหอมมะลิ หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด แชมป์คว้าทุกรางวัล การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2562 

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2562  นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2562/63 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมตัดสินในครั้งนี้ 

               นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2562/63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้ความสำคัญในการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิให้ตรงตามความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรส่งข้าวเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 149 ราย แยกเป็นเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 130 ราย ประเภทกลุ่มเกษตรกรจำนวน 19 กลุ่ม โดยมีผลการประกวด ดังนี้

  ประเภทเกษตรกรรายบุคคล  รางวัลที่ 1 นางประยูร ลาโพธิ์ หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด  รางวัลที่ 2 นางพรทิพย์ แสนเมืองแก้ว หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด รางวัลที่ 3 นางบัวทอง พิมภู หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด และรางวัลชมเชย นายสมพร แสนชูปา หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด

 ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร รางวัลที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงเปลือย หมู่  5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด และรางวัลที่ 3 กลุ่มข้าวหอมมะลิงาม 105 หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด

          ทั้งนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ทั้งประเภทรายบุคคล และประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ผลิตข้าวหอมมะลิเข้าประกวดและได้รับรางวัลเช่นนี้ มาโดยตลอดทุกปี ทำให้เกษตรกร สามารถผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มีคุณภาพ สามารถขายเป็นรายได้ในราคาสูงกว่าท้องตลาด และเกษตรกรจากหลายจังหวัด ได้เดินทางมาซื้อข้าวเปลือกที่นี่เพื่อนำไปเป็นพันธุ์ข้าว ในฤดูกาลผลิตใหม่ในปีต่อไป จนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทุกปี  

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว474 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.