ราชทัณฑ์ ดึง ม.เกษตรฯ-เอสเอ็มอี ไทย ให้โอกาสผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพ เลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ราชทัณฑ์ ดึง ม.เกษตรฯ-เอสเอ็มอี ไทย ให้โอกาสผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพ เลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษ

กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย พัฒนาวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง พร้อมคืนคนดีสู่สังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (12 ธ.ค.62) พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ โดยมีนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการณ์แทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช เลขาธิการและประธานบอร์ดภูมิภาค สมาพันธ์เอสสเอ็มอี ไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยในทุกมิติ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้การสนับสนุนพัฒนาความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ เช่น ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งสถานประกอบการ สำหรับในส่วนของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัด การส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ รวมถึงการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และในสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในขณะที่อยู่ภายในเรือนจำ อีกทั้ง สามารถต่อยอดให้มีอาชีพภายหลังพ้นโทษได้เป็นอย่างดี

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า ในส่วนกรมราชทัณฑ์ ยังได้ดำเนินการยกระดับการปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาระบบจำแนกประเภทผู้ต้องขังให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข ตามแผนการลงโทษ (Sentence Plan) พร้อมได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย ที่เห็นคุณค่าในตัวผู้ต้องขังและเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังในการกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและให้เขาเหล่านี้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยที่เข้าถึงผู้เรียน องค์ความรู้ และงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อน “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” สร้างความกินดี อยู่ดี ของคนในชาติ มีความพร้อมที่จะสนับสนุน และให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียน การสอน บุคลากร เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบการจัดการศึกษา การอบรม อาทิ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ทั้งในรูปแบบของชุดวิชา ซึ่งมีให้เลือกตามความสนใจของผู้เรียนมากกว่า 20 ชุดวิชา อาทิ ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและปลาสวยงาม ชุดวิชาสิ่งแวดล้อม ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนประเภท non degree สะสมหน่วยกิต (Credit bank) การให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และการจัดแสดงสินค้าร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าให้กับตัวผู้ต้องขังทั้งในขณะที่อยู่ภายใน และภายนอกเรือนจำ อีกทั้งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ โดยได้รับการยอมรับจากสังคม มีอาชีพ และรายได้ และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ให้กับผู้ต้องขัง อย่างเป็นรูปธรรม สมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอด และเติบโตของ เอสเอ็มอี มีความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ บุคลากร หลักสูตรกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง อาทิ การฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัดและความต้องการ การส่งเสริม ให้โอกาสในการพัฒนาผู้ต้องขัง ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ สนับสนุนการฝึกวิชาชีพ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และในสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ รวมถึงสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายหลังพ้นโทษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และการจัดแสดงสินค้าร่วมกัน โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย

อ่านแล้ว327 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.