กรมธนารักษ์จัดโครงการฝึกอบรมด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งสร้างศักยภาพและยกระดับการพัฒนาบุคลากรประเมินราคาทรัพย์สิน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กรมธนารักษ์จัดโครงการฝึกอบรมด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งสร้างศักยภาพและยกระดับการพัฒนาบุคลากรประเมินราคาทรัพย์สิน

กรมธนารักษ์ จัดโครงการฝีกอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมที่เค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลกปัจจุบัน ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญด้านการประเมินราดทรัพย์สินในการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กล่าวได้ว่ากรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของกรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลัง ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สำหรับการจัดฝีกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 526 ราย ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ การบริหารงาน และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ รวมทั้งแนวทางการประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ รายทะเบียนผู้เช่า อัตราค่าเช่า ค่าทดแทน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกับเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน อีกทั้งแนวทางปฏิบัติในการประมินราคาทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีราคา

อ่านแล้ว375 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.