จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

       จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปี   2563

   วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน มีนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว  เข้าร่วมการอบรม

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ปัจจุบันถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ด้านหลังบัตรเป็นใบอนุญาตทำงาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563ให้สามารถดำเนินการยื่นขออนุญาตอยู่และทำงานในราชอาณาจักรไทยต่อไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไทย และให้นำเอากระบวนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตามระบบ MOU มาปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระดับจังหวัด ให้มีสถานที่ดำเนินการ 2 ลักษณะ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดคือ   ณ ที่ตั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วย และ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งการดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่จะเข้าดำเนินการ ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยยังไม่หมดอายุ รวมทั้งต้องมีเอกสารประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาต

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จำนวน 909 คน สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  ดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำงานให้กับ แรงงานต่างด้าวในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีแรงงานต่างด้าวกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ ที่ต้องดำเนินการ จำนวน 329 คน และมีผู้ติดตามอีกจำนวน 3 คน เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้เข้าใจแนวทาง การดำเนินการของจังหวัดร้อยเอ็ดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปี 2563   โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด และมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมการอบรม รวมจำนวน 100 คน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว789 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.