นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี

นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธานที่ประชุมวิปรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. วิปรัฐบาลได้สอบถามความพร้อมของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม สภาผู้แทนราษฎร และขอความร่วมมือคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะเลิกประชุมในเวลา ๑๔.๓๐ น. โดยขอให้

 ร่วมลงชื่อเข้าประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม (๒๔๙ คน) และขอให้ลงมติในกลุ่มญัตติต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง

๒. พิจารณาทบทวนระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครังที ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครังทีสอง) วันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ ดังนี้

 ๒.๑ การปรึกษาหารือของ ส.ส. ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมเห็นควรให้มีการ หารือวันละ ๖๐ นาที ฝ่ายรัฐบาล ๓๐ นาที และฝ่ายค้าน ๓๐ นาที โดยฝ่ายรัฐบาล จำนวน ๑๕ คน

๒.๒ วาระกระทู้ถาม มีดังนี้

(๒.๒.๑) กระทู้ถามสดด้วยวาจา จานวน ๔ กระทู้ ประกอบด้วย (๑) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพือไทย ถาม รมว.กค. คาดว่าเกี่ยวกับกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ คาดว่าเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของดีมานด์และซัพพลาย (๒) ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม ถาม นรม. คาดว่าถาม ประเด็นสาธารณภัย ภัยที่กำลังจะมาถึง อุบัติภัย ภัยหนาว และอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ (๓) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล พรรคอนาคตใหม่ ถาม นรม. คาดว่าเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตาม มติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของดีมานด์และซัพพลาย (๔) นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล พรรคอนาคตใหม่ ถาม นรม. คาดว่าถามประเด็นมาตรการส่งเสริมการลงทุน

(๒.๒.๒) กระทู้ถามทั่วไป จำนวน ๔ กระทู้ ประกอบด้วย (๑) เรื่อง การฝึกอาชีพของทหารเกณฑ์ กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคเอกชน (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม รมว.กห.) จากการประสานงานทราบ ว่า รมช.กห. (พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม) (๒) เรื่อง ขอให้มีการแก้ปัญหาการขยายพันธุ์ของลิง ในประเทศ (นายประทวน สุทธิอานวยเดช เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม รมว.ทส) จากการประสานงานทราบว่า รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (๓) ความเดือดร้อนของประชาชนรอบโรงงานน้าตาลราชบุรี

 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ถาม รมว.อก.) จากการประสานงานทราบว่า รมว. อก. (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (๔) เรื่อง ความคืบหน้าและทิศทางการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม นรม.) จากการประสานงานทราบว่า รมช.มท. (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นผู้ตอบชี้แจง

(๒.๒.๓) กระทู้ถามแยกเฉพาะ จำนวน ๕ กระทู้ โดยที่ประชุมเห็นควรให้ รมต.ที่เกี่ยวข้องเตรียมตอบชี้แจง

๒.๓ ในวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ วิปรัฐบาลคาดว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะได้หยิบยกกลุ่มญัตติด่วน เกี่ยวกับการตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทา ประกาศและคาสั่ง คสช. ตามมาตรา ๔๔ ต่อเนื่อง จากการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาพิจารณา โดยวิปรัฐบาลขอให้พรรคร่วมรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการลงมติ

อย่างพร้อมเพรียง

๓. วิปรัฐบาลนัดประชุมครังต่อไป ในวันจันทร์ที ๙ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๒ อาคารรัฐสภา

โดยช่วงประชุม สส นริศ ขํานุรักษ์ กรรมการวิปรัฐบาล ได้ถ่ายรูปกับ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช  ผู้ช่วยรมต ยุติธรรม พร้อมบอกว่า เป็นคู่ซี้ต่างพรรค มาประชุมวิปรัฐบาลต่อไปนี้ต้องนั่งด้วยกันนะครับน้อง ซึ่งการประชุมวิปรัฐบาลในช่วงเช้าบรรยากาศเป็นกันเอง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการกระชับมิตรกับพรรคร่วมรัฐบาลไปเมื่อเย็นวานนี้

อ่านแล้ว815 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.