TOT ร้อยเอ็ด ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT YOUNG CLUB เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

             TOT ร้อยเอ็ด ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT YOUNG CLUB เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

   วันที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ที่  ห้องประชุมส่วนบริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียรผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการ TOT YOUNG CLUB เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด กับผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด คณะครู นักเรียน นักศึกษาและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน  

นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 กล่าวว่าจากนโยบาย ภาครัฐที่มุ่งสู่  “Digital Economy”  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ไทยแลน 4.0      โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา ด้วยการจัดทำโครงการ TOT Young Club  ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน และร่วมกันผลักดันศักยภาพของตนเองและชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้ ICT ได้อย่างสร้างสรรค์  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เริ่มจัดกิจกรรมโครงการ TOT Young Club เด็กไทยต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนหนองมะแซว  เปิดโครงการฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เพื่อสานต่อโครงการฯ และ สร้างเครือข่าย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ได้คัดเลือกสถานศึกษา คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่ม  เพื่อร่วมกันส่งเสริม   โครงการ  TOT Young Club  นอกจากนี้ TOT  ยังมีภารกิจสนับสนุนให้เยาวชนได้ผลิตผลงาน ผ่านทาง Social Media ต่อไป ซึ่งเมื่อกระบวนการทุกอย่างถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบแล้ว จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการมีส่วนร่วมดูแล และช่วยเหลือ ชุมชน และสังคม ได้อย่างยั่งยืน

           สถานศึกษาที่สนับสนุนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี   ประชาชนชุมชนหนองมะแซว  ผู้ประกอบการสินค้า OTOP  และพนักงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 18 คน  ทั้งสิ้น 40 คน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว1255 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.