มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีซ้อมรับปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาบัตร เข้าร่วมพิธี พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งเมื่อพุทธศักราช 2535 โดยพระราชธรรมานุวัตร ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระภัสสรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และพระธรรมฐิติญาณ ขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ ที่ พระราชสารสุธี เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตร้อยเอ็ด ชื่อ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2537 เป็นวิทยาเขตที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติศาสตร์และศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ด วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561 2562 นี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 164 รูป/คน ปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน 19 รูป/คน รวม 183 รูป/คน ในจำนวนนี้ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 43 รูป/คน ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 21 รูป/คน พิธีซ้อมรับปริญญาในครั้งนี้ มีญาติๆ ผู้สำเร็จการศึกษามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะได้รับประทานปริญญาบัตรจริง จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)
รายงาน

อ่านแล้ว741 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.