ร้อยเอ็ด อธิบดีกรมการจัดหางาน อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดถวาย ณ วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

       ร้อยเอ็ด อธิบดีกรมการจัดหางาน อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดถวาย ณ วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง)

               เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นาย สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดถวาย ณ วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารระดับสูงกรมการจัดหางาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

            ทั้งนี้ พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ กรมการจัดหางานได้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน นำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวบรวมเงินจากผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบเพื่อการบำรุงพระอารามและเขตพุทธาวาส วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ถวายดังรายการดังนี้  ถวายเพื่อบำรุง และบูรณพระอาราม จำนวนเงิน 3,009,449 บาท (สามล้านเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท) ถวายองค์ครอง 5,000 บาท ถวายพระคู่สวด 2 รูปๆละ 2,000 บาท จำนวน 4,000 บาท ถวายพระอันดับ 39 รูปๆละ 1,000 บาท จำนวน 39,000 บาท ถวายสามเณร 57 รูปๆละ 300 บาท จำนวนเงิน 25,100 บาท บำรุงโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย 20,000 บาท บำรุงโรงเรียนสหคามวิทยาคาร 5,000 บาท บำรุงโรงเรียนบ้านอีง่อง 5,000 บาท บำรุงโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  97,180 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,218,729 บาท(สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาท)

         วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งติดอยู่กับบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายในวัดมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นสิริมงคล อาทิ ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา มีสระชัยมงคลเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยนำน้ำจากสระชัยมงคลไปร่วมงานพระราชพิธีเป็นประจำ เป็นบ่อน้ำโบราณ น้ำใสสะอาด มีพญานาค ตระกูลเฝ้ารักษาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว หรือเรียกว่า “บ่อน้ำพญานาค” เชื่อเป็นทางขึ้น – ลง พญานาค เฝ้ารักษาพระพุทธศาสนา และเป็นที่ตั้งหอไตรมิ่งเมืองที่มีรูปทรงสมัยโบราณที่สวยงามภายในเป็นที่ตั้งประดิษฐานพระอุปคุตเทพเจ้าดูแลโลกบาดาล มีใบเสมาเก่าแก่สมัยทวารวดี มีศิลาแลงสมัยเมืองฟ้าแดดสูงยาง เป็นศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้นกำเนิดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม บก.ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว480 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.