พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น การยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ….

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น การยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ….
จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมป้องกัน คุ้มครอง ปราบปราม และช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่

อีกทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว นำมาประมวลเพื่อประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการอิสระและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย การกำหนดองค์ประกอบการกระทำในลักษณะแชร์ลูกโซ่ มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันมีลักษณะแชร์ลูกโซ่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือแชร์ลูกโซ่ การจัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอันมีลักษณะแชร์ลูกโซ่และบทกำหนดโทษ โดยการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด ๕ ครั้งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสงขลา

https://www.moj.go.th/view/36942

อ่านแล้ว408 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.