กรม สบส. จับมือองค์กรวิจัยระดับนานาชาติ พัฒนาเครื่องมือแพทย์ให้ เพียงพอพร้อมใช้ ปลอดภัยมาตรฐานสากล

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จับมือองค์กรวิจัยระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ พัฒนามาตรฐานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ ในการจัดทำมาตรฐานวิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มาตรฐานวิธีซ่อมแซมแก้ไข และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือแพทย์ พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย เฝ้าระวัง รักษา ต้องเที่ยงตรง แม่นยำ ซึ่งแนวโน้มเครื่องมือเหล่านี้ เริ่มใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้วางระบบการดูแลมาตรฐานเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงได้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ โครงการพัฒนามาตรฐานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด หรือ RFS (บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจัดตั้งและถือหุ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) และ ECRI Institute (Asia Pacific Regional office)

โดยนำเอาผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ในการพัฒนามาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ และลงพื้นที่ศึกษาการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในไทย โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ใช้และผู้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล พร้อมเข้าดูงานในแผนก ER ICU และศูนย์เครื่องมือแพทย์ และในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 กลุ่มมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และสาธารณสุข 2 (มาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์) กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้ส่งทีมไปศึกษาดูงาน ณ ECRI Institute (Asia Pacific Regional office) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รวมทั้งหมด 7 คน

ซึ่งเป็นการไปเรียนรู้จากของจริง หลังจากได้ศึกษาการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ผนวกกับการศึกษาทฤษฎีมาตรฐานในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเรียนรู้ จากการสังเกตการณ์ และรับทราบประเด็นปลีกย่อยเพิ่มเติม ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประเด็นปัญหาผ่านประสบการณ์ผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว สิ่งที่ต้องระวัง สามารถนำมาริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความคิดในการต่อยอดจากของเดิม เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ ตามวัตถุประสงค์ของสถานบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในการให้บริการ และมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ เพื่อมุ่งหวังให้การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นระบบมีมาตรฐาน มีความเพียงพอต่อการใช้งาน มีการดูแลบำรุงรักษา และการจัดเก็บให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รวมทั้งสามารถรับประกันความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ก่อนให้บริการแก่ประชาชน ทั้งยังสามารถลดปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ แถมยังช่วยประหยัดงบประมาณด้านการจัดซื้อ และได้เครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อราคา

อ่านแล้ว528 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.