ศิรินทร์ยา สิทธิชัย นักศึกษาเก่า NIDA ดีเด่น ประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ศิรินทร์ยา สิทธิชัย นักศึกษาเก่า NIDA ดีเด่น ประจำปี 2562

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) : NIDA

เริ่มรับราชการครั้งแรกที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ต่อมาโอนย้ายไปรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท
ทั้งแรงกายและแรงใจ ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและการศึกษา อบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจถ่องแท้ในยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับสากล จึงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาเป็นลำดับ จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” (เลขาธิการ ป.ป.ส) ในช่วงปี 2559 -2561 และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษา สำนักงาน ป.ป.ส. มาจนถึงปัจจุบัน

จากผลงานและเกียรติประวัติดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) : NIDA จึงขอมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ในนามสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์ รายงาน

อ่านแล้ว731 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.