สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองครบวาระ ของ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 17

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองครบวาระ ของ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 17 และ รับงานใหม่ของ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ คนที่ 18 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายฟุตบอลธรรมศาสตร์ ชุมนุมรักบี้ฟุตบอลธรรมศาสตร์ ชมรมกอล์ฟธรรมศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความขอบคุณ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ 2 สมัย ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และยังเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน อีกทั้ง ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะเข้ามาสานต่องานในฐานะนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ คนที่ 18 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


​สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดปัจจุบัน 2562-2563 ประกอบด้วย นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร, อุปนายก ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ, นายยอดยิ่ง โสภณ, นายประกิต อภิสารธนรักษ์, นางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายกำธร วังอุดม, นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ, เลขาธิการ นางดารณี วัธนเวคิน, ผู้ช่วยเลขาธิการ นายสุนทร สถาพร, นางฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์, เหรัญญิก พรชัย กิตติปัญญางาม, คณะกรรมการ นายคณิต พีชวณิชย์, นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล, นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์, นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, นายจำกัด ศิริพูนทรัพย์, ดร.สันติภาพ เตชะวณิช, นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์, นายชาญกิจ ไตรรัตนานนท์, นายปรีดี ดาวฉาย, นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์, นายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์, นางสาวภัทรดา สง่าแสง, นายวรพจน์ อำนวยพล, นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า, นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์, นายปฏิเวช สันตะวานนท์ และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : www.TUASSO.COM

อ่านแล้ว658 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.