กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดตัวพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในส่วนภูมิภาค (พื้นที่จังหวัดภาคกลาง)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย” (พื้นที่ภาคกลาง) โดยมี นายปิยะรัชย์ ผลัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคประชาชน เข้าร่วม และในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ให้แก่ นายพนม บุญศิลป์ ผู้ออกแบบ ในวันนี้ด้วย

     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมการระงับ​ข้อพิพาท​ กรมคุ้มครอง​สิทธิ​และ​เสรีภาพ​ ซึ่งมีวัตถุประสงค์​เพื่อ เปิดตัวพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศใช้และลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว​ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ สาระสำคัญของกฎหมาย สามารถดำเนินการให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี และปราศจากการวินิจฉัยข้อพิพาทและให้ข้อตกลงอันเกิดจากความตกลงยินยอมของคู่กรณีมีสภาพบังคับตามกฎหมาย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและดำเนินงานเกี่ยวข้องพิพาท เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ในชุมชน ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม และบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้โดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษ​ และมี ร้อยตำรวจโท อุทัย อาทิเวช ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเสวนากับ นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประตูสู่ความสมานฉันท์ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย” ทั้งนี้ กรมคุ้มครอง​สิทธิ​และ​เสรีภาพ​ คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และผลักดันให้มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยหน่วยงานของรัฐพนักงานสอบสวนและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

อ่านแล้ว831 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.