รมช.ศึกษาธิการ เปิดงาน “มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รมช.ศึกษาธิการ เปิดงาน “มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และในเวลา 13.30 น. ได้มีการเสวนา เรื่อง “สภาวการณ์ศึกษาไทยเมื่อมองจาก Big Data”

โดย (1) รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (2) รศ.ดร.วรา วราวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ (3) นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ดำเนินรายการโดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันซิโร่ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีข้อเสนอในการบริหารจัดการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลโดยจำแนกข้อมูลทางการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน สำคัญคือ 1. Social Data ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน เช่น วัน/เดือน/ปี ชื่อบิดา มารดา ฯลฯ โดยลดขั้นตอนการป้อนข้อมูล แต่ควรใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนแทน 2. Academic Data เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น ที่ตั้ง ชื่อโรงเรียน รายวิชา หน่วยกิต เกรด ซึ่งนักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลเหล่านี้ได้

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล Social Data ของกรมการปกครอง ข้อมูลด้านสุขภาพของสาธารณสุข ฐานข้อมูลแรงงานของกระทรวงแรงงาน ฐานข้อมูลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฐานข้อมูลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ และฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ควรมีหน่วยงานกลางที่จัดทำฐานข้อมูล Electronics Student Record (ESR) โดยให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูล Academic Data ของตนเอง เช่น ผลการสอบ ใบรับรองผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร และผลการทดสอบระดับชาติ ฯลฯ

อ่านแล้ว996 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.