ส่งมอบอาคารฝึกทักษะอาชีพหลังใหม่ ให้โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน บ้านคลองตะเคียนชัย อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ธอส ร่วมส่งมอบอาคารฝึกทักษะอาชีพหลังใหม่ ให้โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน บ้านคลองตะเคียนชัย อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

โดย ธอสให้การสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนนี้เป็น1 ใน 4 ของโรงเรียน ตชด ประจําปี 2562 และมอบบ้านพักให้กับประชาชนที่มีการปรับปรุงหลังละ50000บาทจํานวน10หลัง พร้อมสนับสนุนงบจัดตั้งธนาคารโรงเรียน และมอบทุนการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในถิ่นธุรกันดาร

ธอสให้ความสําคัญและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดําเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มาตลอดระยะเวลากว่า65ปี ช่วงบ่ายตรวจเยี่ยม สาขา เพื่อให้กําลังใจในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

อ่านแล้ว631 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.