กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานขับเคลื่อนงานจิตอาสา 21 โครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานขับเคลื่อนงานจิตอาสา 21 โครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

สุริยะขับเคลื่อนงานจิตอาสา 21 โครงการทำทันที ปลื้มยอดจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม แตะหลักพันคน มั่นใจลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมลงได้ ลั่นทุกทุนอุตสาหกรรมใหม่ต้องคุ้มค่าประเทศชาติได้ประโยชน์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนงานจิตอาสา 21 โครงการ ณ อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภา กทม. นายชณทัต ปัทะมะภูวดล ผู้ชำนาญการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวชิรินทริย์ เวอร์ไรสกี ศรีวฤทธิวงศ์ นายพันเลิศ​ สุทธิ​วงศ์ และนายศุภรัตน์​ ตรึง​จิต​วิลาส​ พร้อมด้วย ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชนอีกหลายหน่อยงานเข้า ร่วมงานในครั้งนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภายหลังพิธีมอบถังดักไขมันแก่ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามโครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้วยรัฐบาลได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมาเป็น 1 ในนโยบายหลัก ของรัฐบาล 2 บ้านด้วยข้อที่ 1 คือการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อยอดการดำเนินการโครงการจิตอาสาฯ เพื่อเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ และในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับผู้ประกอบการจัดทำถังดักไขมัน จำนวน 2,500 ชุด มอบให้ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร นำไปแจกจ่ายต่อให้กับ ศาสนสถาน ร้านค้า และบ้านเรือน เพื่อกรองขยะชุมชนก่อนระบายน้ำลงคลอง ซึ่งจะทำให้น้ำมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาคูคลองสาธารณะ โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งใน 21 โครงการด้านจิตอาสาฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ด้านนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การประกอบกิจการใดๆก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์และธรรมชาติ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดูแลในจุดนี้ก่อนการอนุมัติอนุญาต นอกเหนือจากการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงคุณค่า ความคุ้มค่า ดูเชิงเศรษฐกิจและสังคม ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ ที่แท้จริง สุพรรณบุรีโรงงานกว่า 37,000 แห่ง และเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว Green industry และมี15 จังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ หรือ Eco Town และโรงงานขนาดใหญ่กว่า 100 แห่งได้นำหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ไปใช้ ทำให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีของเสียออกมาภายนอก เชื่อมั่นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการประกอบกิจการ อุตสาหกรรมจะลดลงด้วย 4 ปัจจัยหลักคือ 1 นโยบายและกฎระเบียบของรัฐ 2 การผลิต ของเอกชนและการกำกับดูแล ซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย 3 ความต้องการของคู่ค้า กระแสโลก และลูกค้าผู้บริโภคเข้าไป 4 จิตสำนึกของทุกคน ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ปลูกฝังและร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า

ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงกฎหมายหลักกว่า 13 ฉบับ และกฏระเบียบต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้น เพื่อให้การผลิตสีเขียว และมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ทางการค้าของโลกอีกด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

อ่านแล้ว471 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.