“ศึกษาการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ภายใต้แบรนด์ผลิตผลคนดี”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เชิญนาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเข้าร่วม และได้มอบหมายให้ พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง“ศึกษาการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ภายใต้แบรนด์ผลิตผลคนดี” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ นักวิจัยหัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ได้เสนอให้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อให้แบรนด์ผลิตผลคนดี จะเกิดเป็นรูปธรรมต้องมีการช่วยเหลือให้ผลิตภัณฑ์นี้ยั่งยืน ซึ่งตนเองว่าผลิตภัณฑ์งานฝีมือของกรมราชทัณฑ์เป็นงานที่ดีและประชาชนสนใจ แม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยซื้อไปใช้ ซึ่งบริษัทที่จะเปิดนี้อาจจะเดินไปกับโครงการบริษัท ” ประชารัฐ ” ที่รัฐบาลจัดตั้งอยู่แล้วทุกจังหวัด ทั้งนี้ยังเสนอให้ใช้มาตรการภาษีมาจูงใจให้เอกชนเข้ามาช่วยรับผู้ต้องขังไปพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำให้นักโทษที่จะพ้นโทษมีที่ยืนในสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำของนักโทษ

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า การเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ “ผลิตผลคนดี” และเพื่อศึกษารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมใน การสร้างการยอมรับผู้เคยต้องโทษสำหรับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ต่อไป จำเป็นต้องให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติในแง่บวกที่มีต่อตนเองและต้องมีการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขัง ให้ความรู้ มีศึกษา ได้รับการอบรมทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต ให้โอกาสตนเองในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และกรมราชทัณฑ์ได้มอบ “แบรนด์ผลิตผลคนดี” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้พ้นโทษที่ประพฤติตนดี ยินยอมเปิดเผยตนเอง และภายหลังปล่อยตัวได้นำวิชาชีพหรือความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในขณะต้องโทษไปใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริต การศึกษาเรื่องดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ศึกษาสภาพปัญหาและรูปแบบแนวทางแก้ไขในการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและ ผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ “ผลิตผลคนดี” และเพื่อศึกษารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการยอมรับผู้เคยต้องโทษสำหรับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ คือการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตั้งแต่เข้าสู่ระบบเรือนจำด้วยการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังใน ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเข้าเพื่อการควบคุม ขั้นตอนการจำแนกลักษณะเพื่อการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และจำแนกลักษณะในขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยยกระดับการปฏิบัติและการคัดกรองโดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยงใน การกระทำผิดซ้ำสำหรับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับการรับรองเป็นผลิตผลคนดีและในขั้นตอนการส่งต่อและการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตภายหลังปล่อย ทั้งก่อนและหลังการได้รับเลือกเป็นผลิตผล คนดี ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานในลักษณะ การทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีผู้พ้นโทษผลิตผลคนดีเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือผลิตผลคนดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืน ด้วยการมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน มีความเสียสละช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคม โดยเห็นว่า “กรมราชทัณฑ์ควรจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลผู้ต้องขังหลังปล่อยในเรื่องของอาชีพและสิทธิประโยชน์ต่างๆ” คล้ายองค์การทหารผ่านศึกที่ดูแลทหารผ่านการรบซึ่งสามารถนำมารูปแบบการบริหารจัดการองค์การดังกล่าวมาปรับใช้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้ ที่สำคัญ คือ “ทำอย่างไรให้ผู้ต้องขังกล้าที่จะเปิดเผยตนเองหลังพ้นโทษ”
กรมราชทัณฑ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ เพื่อให้ผู้พ้นโทษที่กลับตนเป็นพลเมืองดี ได้รับการยอมรับและเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติต่อไป

โดยช่วงบ่าย นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิชได้กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการศึกษา
ข้อเสนอการประชุมนำเสนอผลศึกษา การเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขัง
และผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ผลิตผลคนดี
ไว้7ข้อดังนี้
1.กระทรวงยุติธรรม ควรตั้งบริษัทผลิตผลคนดี (ภายใต้กรมราชทัณฑ์) เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
2.แก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของ ผู้พ้นโทษ เช่น การเลือกตั้ง การเข้ารับราชการ การจูงใจให้เอกชนเข้ารับ ผู้พ้นโทษเข้าทำงานภายหลังปล่อยตัว โดยให้มีการลดหย่อนภาษี
3.ให้ผู้ต้องขังมีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.มาดูแล
4.ควรมีการให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสวัสดิการ การประกันสังคม แก่ผู้ต้องขัง
5.ควรมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลิตผลคนดี
6.ส่งเสริมศักยภาพผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้มีข้อมูลหรือรับทราบทักษะ ศักยภาพของผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ
7.ส่งเสริมการดำเนินการ 1 เรือนจำ 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
8.ส่งเสริมการนำการตลาดสมัยใหม่มาใช้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้พ้นโทษ และใช้ระบบการขายใน Social Media ให้มากขึ้น

อ่านแล้ว760 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.