อย.ผนึกกำลังคณะทํางานภาคประชาชนรวมส่งต่อความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันสื่อ ลดวิกฤตโรค NCDs

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อย.ผนึกกำลังคณะทํางานภาคประชาชน รวมส่งต่อความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้เท่าทันสื่อ ลดวิกฤตโรค NCDs

อย.รวมพลังคณะทํางานภาคประชาชน ร่วมรณรงค์เผยแพรความรู้ให้ประชาชนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และรู้เท่าทันสื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพคนไทย โดยมีเครือข่ายคณะทํางาน ภาคประชาชนจาก 35 หน่วยงาน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ บริโภคปลอดภัย ยุค 4.0 ลดวิกฤติ NCDs” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวชสิริ ผศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกําจาย และ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้ในการบริโภค อาหารอย่างปลอดภัย ลดการบริโภคเค็ม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการรู้เท่าทันสื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง สามารถนําความรู้ไป เผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการ จําหน่ายสินค้าราคาถูก, บูธตรวจสุขภาพ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมสูง รวมไปถึงการไม่ออกกําลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไตเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่กําลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนสถานการณ์การกิน ยาอย่างพร่ำเพรื่อกําลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเช่นกัน

นอกจากนี้ ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ จนทําให้ประชาชนหลงเชื่อก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากสูญเสียโอกาสในการรักษา ที่ถูกต้อง ทําให้โรคที่เป็นมีความรุนแรงมากขึ้น หรืออาจได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยใช้มาตรการ ทางกฎหมายควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังประชาชนผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งเครือข่ายหนึ่งที่ อย. ให้ความสําคัญ ได้แก่ คณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค องค์กร วิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดงานมหกรรมภาคประชาชนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการผนึกกําลังเพื่อดําเนินงานเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยใน ยุค 4.0 ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง และลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้ อย. จะสร้างความร่วมมือต่อยอดในการขยายและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีศักยภาพในการดูแลตนเอง มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

อ่านแล้ว1420 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.