เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจร่วมส่งและให้กำลังใจเยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโมร็อกโก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจร่วมส่งและให้กำลังใจเยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโมร็อกโก
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 คุณสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจพร้อมคณะกรรมการ และคุณเปล่ง ศรีดาน้อย คนไทยตัวอย่าง ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจน้องๆโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย จำนวน 13 คนที่ได้รับเลือกให้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ร่วมกับประเทศอื่นๆที่ประเทศโมร็อกโก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นายสุชัย กล่าวว่า องค์การ Association Bouregreg (FIFE – MAROC) ได้กำหนดจัดงาน International Folklore Children’s Festival of Sale (Morocco)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนนานาชาติจากทั่วโลก โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินขบวนพาเหรด การแต่งกายประจำชาติ เป็นต้น โดยหน่วยงานผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศโมร็อกโก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศโมร็อกโกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ส่วนที่ประเทศไทยทางผมและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆได้ร่วมกันหาทุนซื้อตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทางให้เยาวชนผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมมีโอกาสนำเอาความรู้ ประสบการณ์แนวความคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น และสามารถต่อยอดประสบการณ์ของตนเอง

เพื่อช่วยให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในเวทีสากล สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมและคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน และกิจกรรมข้างต้นเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับประเทศโมร็อกโกในระยะยาวต่อไป

อ่านแล้ว774 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.