อาจารย์อรรถการ ตฤษณารังสี ผอ.สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 121”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อาจารย์อรรถการ ตฤษณารังสี ผอ.สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 121”

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 อาจารย์อรรถการ ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ และนายชินดนัย แซ่เจ่า อาจารย์ฝึกอบรมประจำสถาบันฯ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่121 ….
โดยมี พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา, พ.ต.อ. หญิง จินดา กลับกลาย อาจารย์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า, ข้าราชการทหาร, ข้าราชการพลเรือน ,พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน และข้าราชการหรือบุคคลในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๕ คน โดยมีการอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.วิชาการจราจร การจัดการความปลอดภัยทางถนน

หัวข้อที่ 1 : “การบริหารความปลอดภัยทางถนนผ่านเทคโนโลยี (AI) Data Recorder : Digital Tachograph สร้าง 9 พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย” เป็นการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น สามารถบันทึก 9พฤติกรรมการของผู้ขับขี่และนำมาพัฒนา สร้างพฤติกรรมการขับขี่เกิดปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อที่ 2 “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร (japan Model)” แนะนำการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน (นักเรัยนชั้น ป.1) ระยะที่1.10 โรงเรียนต้นแบบเขตกรุงเทพมหานคร
มี 4 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 หนูน้อยเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อติดอยู่ในรถ
ฐานที่ 2 หนูน้อยทำความรู้จักจุดบอดของรถ
ฐานที่ 3 เช็คความปลอดภัย ก่อนหนูน้อยลงจากรถ
ฐานที่ 4 หนูน้อยข้ามถนนปลอดภัย ง่ายนิดเดียว

หัวข้อที่ 3 “นวัตกรรมทางการศึกษา (การเรียนรู้สู่อนาคต) “ หลักสูตรการศึกษาอนาคตสมัยใหม่ มีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ

1.ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.ทักษะการสืบค้นและค้นคว้าข้อมูลสาระสนเทศ
3.ทักษะ(สอน) วิธีการใช้วิจราญาณ คิดวิเคราะห์

สาระสำคัญทุกมิติของมนุษย์ ในโลกของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ

  • ความซื่อสัตย์สุจริต
  • ความมานะ อดทน
  • ความเพียร พยายาม
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการเรียนรู้-สู่ความสำเร็จคือ
    ” เข้าใจ, จำได้, ใช้เป็น” และหลักการเรียนรู้ 4 ด้าน 4 มิติ อ่าน, ฟัง, เห็น, ทำ(คุณธรรม) สุจิปุริ พร้อม “สร้างเครือข่ายเป็นความรู้ – สร้างความรู้เป็นเคลือข่าย” พร้อมด้วยการตัวอย่างใช้ระบบข้อมูล big data ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ…ที่ผ่านมา

อ่านแล้ว1321 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.