วาระการประชุม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม.๙ ด้าน !!

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.ของวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีวาระการประชุมสัมมนา ของ กต.ตร.กทม. และ คณะอนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙
โดยมี ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.และท่าน พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.เป็นประธาน พร้อมทั้ง พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา , กต.ตร.กทม.และ คณะ อนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙
โดยเริ่มจาก บก.น.๑ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านเศรษฐกิจ นาย กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา บก.น.๑นาย สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ กต.ตร.กทม.ด้านเศรษฐกิจ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.๑ /ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
บก.น.๒ นาย สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม.ด้านการพัฒนา นาง สรัลรัศมิ์ เตชะจิระสิน ประธาน กต.ตร.บก.น.๒
บก.น.๓ นาย วริน อิทธิโรจนกุล กต.ตร.กทม.ด้านการจราจรและอุบัติเหตุ นาย ชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธาน กต.ตร.บก.น.๓
บก.น.๔ ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.ด้านยาเสพติด ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธาน กต.ตร.บก.น.๔
บก.น.๕รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี กต.ตร.กทม.ด้านธรรมาภิบาลนาย ธนกฤต ประชัญคดี ประธาน กต.ตร.บก.น.๕
บก.น.๖ นาย บุญชนะ เจริญผล กต.ตร.กทม.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนนาย เปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธาน กต.ตร.บก.น.๖
บก.น.๗ นาย พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กต.ตร.กทม.ด้านประชาสัมพันธ์ นาย ประทีป ขวัญบุญ ประธาน กต.ตร.บก.น.๗
บก.น.๘ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ด้านสังคมนาย อภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล ประธาน กต.ตร.บก.น.๘
บก.น.๙ นาย โสภณ โพธิสบ กต.ตร.กทม.ด้านความมั่นคง
นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ประธาน กต.ตร.บก.น.๙อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ รอง ผบก.ในแต่ละ บก.น.โดยมี
พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.๑
พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคำ รอง ผบก.น.๒
พ.ต.อ.กัญชล อินทรารม รอง ผบก.น.๓
พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบก.น.๔
พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.๕
พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.๖
พ.ต.อ.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ รอง ผบก.น.๗
พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผบก.น.๘
พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.๙
และคณะ อนุ กต.ตร.เข้าร่วมในการสัมมนา


โดยมีการกล่าวแนะนำและ รายงานผลงานของ กต.ตร.กทม.ทั้ง ๙ ด้านพร้อม Power point ในแต่ละด้าน
อีกทั้ง พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.ยังมีข้อซักถาม ,แสดงความคิดเห็น ,ข้อเสนอแนะ พร้อมกับมอบนโยบายในการปฏิบัตหน้าที่ของ กต.ตร.กทม.!!

ทั้งนี้ทาง กต.ตร.กทม. และ คณะอนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙
กล่าวขอขอบคุณ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน

พร้อมด้วย ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.1/ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
สนับสนุนการทำข่าวสารในครั้งนี้อีกด้วย

อ่านแล้ว1297 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.