รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโครงการ “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (New Age Innopreneur)”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโครงการ “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (New Age Innopreneur)”

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โครงการ ผู้ประกอบการ โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Age Innopreneur) โดยมี นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และผู้บริหารโครงการ (New Age Innopreneur ทีมที่ปรึกษา และแหล่งเงินทุนจาก หลากลายสถาบัน ร่วมเปิดงาน โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Age Innopreneur)” ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ และเป็นเวทีรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย สาขาการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง E-Sport Arena พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ New Age Innopreneur เป็นโครงการที่ปลุกปั้นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ที่สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม นำเสนอแนวคิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแผนการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล เพื่อชี้แนวทางตามการวางเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไฟแรงในกิจกรรม โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Age Innopreneur)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ร่วมมือกับ SYN HUB Co-Innovative Space รับสมัครผู้ประกอบการจากสาขาการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน มีผู้ประกอบการที่น่าสนใจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเอง จนในที่สุดเราก็ได้ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่มาร่วม 54 กิจการด้วยกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมโครงการของเราได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่มี่ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความอยู่รอดและยกระดับความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจยุค 4.0 ดังนั้น การพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) นั้น ทำได้โดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอย่างมาก อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายประเทศ 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้เกิดความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความเข้มแข็งในอนาคตได้ กิจกรรม “พัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้ชื่อโรงการ “New Age Innopreneur” นี้ ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดให้สินค้าหรือบริการของตนเองมีความแตกต่างเชิงนวัตกรรม โดยไม่ละทิ้งความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมวิทยากรและที่ปรึกษามากด้วยประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแนะนำและเปิดโอกาสในการทดสอบตลาดสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อหาความต้องการของลุกค้าได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงอยากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ความใส่ใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร เพื่อจะได้ความรู้และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจ ให้เข้มแข็งก้าวทัน 4.0 และมีรูปแบบแนวคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยต่อไป

NEW-AGE Innopreneur ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
เป็นโครงการที่มุ่งมั่นปลุกปั้นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ให้ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแผนการต่อยอด เพื่อชี้แนวทางตามการวางเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) และ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entreprenueurs Creation) ร่วมกับ SYN HUB (SYN HUB Co-Innovative Space) เพื่อตอกย้ำบทบาทของพื้นที่ร่วม (Co-Innovative Space) ในการเป็นพื้นที่ให้กับแนวคิดธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกมิติของธุรกิจด้วยกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น Technology Disruption รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, ด้านการตลาด นำเสนอสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ตลาดต้องการ, เทคนิคการนำเสนอระดับสากลเพื่อพิชิตแหล่งเงินทุนรวมถึงแนะนำแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน, รังสรรค์ไอเดียและต่อยอดระบบความคิดด้วย Design Thinking ตลอดจนการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งถ่ายทอดโดยที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มากด้วยประสบการณ์ในสาขาต่างๆ


โดยรูปกิจกรรม Innopreneur Pitching Contest ซึ่งผู้ประกอบการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกมิติของธุรกิจด้วยกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น Technology Disruption รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, ด้านการตลาด นำเสนอสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ตลาดต้องการ, เทคนิคการนำเสนอระดับสากลเพื่อพิชิตแหล่งเงินทุน รวมถึงแนะนำแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน, รังสรรค์ไอเดียและต่อยอดระบบความคิดด้วย Design Thinking ตลอดจนการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งถ่ายทอดโดยที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มากด้วยประสบการณ์ในสาขาต่างๆ

อ่านแล้ว540 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.