บรรยายพิเศษเรื่อง”การบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษา”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

บรรยายพิเศษ เรื่อง” การบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษา”

นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการการศึกษา หอการค้าไทย,คณะกรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง” การบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษา” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 80 คน ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2562

1.การศึกษาอาชีวไทยในอนาคต อาจารย์ยุคใหม่จะต้องสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก มีการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเรียนรู้คู่ไปกับการทำงาน หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริง หลักการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ ในอนาคต
1.1.ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.2.ทักษะการสืบค้น และค้นคว้าข้อมูลสาระสนเทศ
1.3.ทักษะ(สอน)วิธีการใช้วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์

อาชีวยุคใหม่ จะต้องเป็นสหวิทยาการเช่น องค์ความรู้แกนหลัก ช่างไฟ-ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน -ควรมีองค์ความรู้แกนเสริม IT นวัตกรรมอื่น ๆ -เศษฐศาสตร์-การลงทุน-ต้นทุนการเงินเป็นต้น เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานในมิติอื่นๆ ให้ผู้ประกอบการได้กว้างขี้น หรือเป็นผู้ประกอบการก็เป็นการเพิ่มรายได้มากขี้น มีความมั่งคงทางอาชีพ

2.การสร้างระบบภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษา ศาสตร์สหวิทยาการ
-สร้างเครือข่าย เป็นความรู้
-สร้างความรู้ เป็นเครือข่าย
3.การบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษา ให้เกิดความสำเร็จ
-ข้อมูล ความรู้ ความร่วมมือ ภายใน
-ข้อมูล ความรู้ ความร่วมมือ ภายนอก
ผู้อำนวยการ สอศ.ที่มี”คุณภาพ คู่ คุณธรรม ” จะประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

อ่านแล้ว627 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.