โครงการ หมู่บ้านรักษาศิล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความสมานฉันท์และปรองดองในชุมชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 12 มิ.ย.62 จ.ราชบุรี คณะสงฆ์ราชบุรี จัดโครงการหมู่บ้าน รักษาศิล 5 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความสมานฉันท์และปรองดองในชุมชน
ที่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วย พระพรหมเสนาบดี ประธานโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศิล 5 และคณะสงฆ์ จากส่วนกลาง พร้อมด้วยพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ ร่วมกันเปิดโครงการ หมู่บ้าน รักษาศิล 5 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดยมีมีพระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี มีกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามีส่วนในการดำเนินการของกิจกรรมด้วยการ สวดมนต์เภาวนารักษาศิลสมาธิและปฎิบัติธรรม ตามโครง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในทางหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ให้รู้จัดการดำรงชีวิตด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการทำความดีหลีกเลี่ยงการทำชั่วโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนทั่วประเทศถือศิล 5 ในการครองตนให้เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี

อ่านแล้ว807 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.