โครงการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 9 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ทางคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร ได้จัดงานสัมมนาโครงการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” โดยมี ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และมีคุณโซอี้ เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของฉายา “นางฟ้าการตลาดดิจิตอล” เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาและที่ขาดไม่ได้คือทีมผู้จัดงานในครั้งนี้อาทิเช่น
ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณชณทัต ปัทะมะภูวดล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น
ส่วนในการสัมมนา โครงการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ต้องการให้ความสาคัญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิต จึงจัดการบรรยาย พิเศษหัวข้อเรื่อง “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” เน้นมุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรฯ ได้มีความรู้ เกี่ยวกับช่องทางที่ควรใช้ทาการตลาดยุค 5.0 รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่ควรใช้ในการตลาดยุค 5.0 ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด เพื่อเตรียมพร้อมรับกับ สถานการณ์ของการตลาด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนในหลักสูตรฯ กับคณาจารย์และ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จึงได้จัดการบรรยายพิเศษดังกล่าว

ด้าน ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันการทำการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถ้าทำการตลาดแบบเดิมๆอยู่เราอาจจะก้าวไม่ทันประเทศเพื่อนบ้าน เพราะปัจจุบันเราอยู่แค่เทคโนโลยียุค 4.0 ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อตั้งรับเทคโนโลยียุค 5.0 ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็เล็งเห็นความสำคัญจึงสนับสนุนการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา และบุคลทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการทำการตลาดที่ก้าวไกล และสุดท้ายต้องขอโทษที่การสัมมนาในครั้งนี้ห้องประชุมคับแคบทำให้ไม่สามารถรองรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมฟังบรรยายได้ทั้งหมด ดังนั้นในการสัมมนาในครั้งต่อหน้าจึงไปจัดที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า มีห้องประชุมที่ใหญ่กว่านี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในครั้งหน้า

ส่วนคุณโซอี้ หรือ โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เภสัชกรหญิง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” ครั้งนี้ ได้รวบรววมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการตลาด 5.0 ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆ และเตรียมเรื่องมอัพเดตในการตลาดปี 2019-2020 เทรนจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการของไทยจะต้องปรับตัวให้ทันกับการตลาด

และดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กล่าวว่า จุดประสงค์ที่จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการบริการวิชาการและต้องการฝึกนักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เป็นคนที่มีจิตอาสาในการทำให้คนที่สนใจได้รู้เกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจ อย่างเช่นในหัวข้อวันนี้ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” ทำให้ทุกๆคนก้าวทันโลกอีกด้วย

อ่านแล้ว789 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.