“พิธีประสาทปริญญา ดุษฎีบัณฑิต”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒…
“พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” เสด็จเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙ บัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ “INTERNATIONAL PROGRAMME CLASS XVII”
ณ หอประชุม ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีนายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒…
โดยมีบุคคลที่รู้จักคุ้นเคย ร่วมแสดงความยินดี ณ โอกาสนี้ด้วย….

อ่านแล้ว995 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.