อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการให้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการให้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โดยคณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการให้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการที่ดีและฝึกปฏิบัติจริง โดยมี ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ และ ดร.ดวงกมล คงเหลือ (จันทรรัตน์มณี) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคาร 31 ชั้น 3 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านแล้ว975 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.