สกศ. จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สกศ. จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ประธาน
การประชุม และมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสภาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นางยุพิน กาญจนวิกัย ที่ปรึกษาทีมบริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวอังคณา แย้มอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศด้านสังคม ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ของการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับย่อย สำหรับการวางแผนการศึกษา และนำเสนอตัวชี้วัดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

จากผลการประชุมได้มีข้อเสนอต่อการพัฒนา Big Data เพื่อการศึกษาดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลการศึกษาต้องเป็นวาระแห่งชาติ และรับคำสั่งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีถึง 9 กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนต้องมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อน Big data เพื่อการศึกษาตามเป้าหมายยุทศาสตร์ชาติ

2) ปลดล๊อคกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน Big data ระหว่างกระทรวงหรือหน่วยงาน 3) ผลักดันกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่องการบริหารข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 4) การเก็บข้อมูลรายบุคคลควรมีการยืนยันตัวตนที่แท้จริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และลดความซ้ำซ้อน อาจต้องใช้การสแกนลายนิ้วมือ หรือการแสดงตัวตนจากการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

5) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยให้เจ้าของข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลและสามารถแจ้งแก้ไขได้ 6) ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานและมีความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน/ตลาดแรงงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7) จัดตั้งองค์กรอิสระ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา Big data เพื่อการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้จัดประชุมถอดบทเรียนการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอให้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

อ่านแล้ว941 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.