การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่1/2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่1/2562

วันที่23 เมษายนพ.ศ.2562 เวลา13.00 น. 

      นายอรรถการตฤษณารังสีประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่1/2562 โดยมีดร.ธวัชชัยอุ่ยพานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน, ดร.ชาญณรงค์ลักษณียนาวินเลขาธิการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ, นางสาวสมรัชนีกรอ่องเอิบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 นายจิรบูลย์วิทยสิงห์นายกสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้านรวมทั้งผู้แทนจากหลานองค์กรเช่นกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรมสำนักงานเลขาธิการกฤษฎีกา, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมสนั่นอินทรประเสริฐอาคารรัชมังคลาภิเษกชั้น10 กระทรวงศึกษาธิการที่ประชุมมีมติ

   ที่ประชุมมีมติโดยคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชนดังนี้…

1. เห็นชอบแนวทางการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาต่อของผู้เรียนสายวิชาชีพขณะนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน12 แห่งที่ประสงค์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 มาตรา9 มาตรา13 มาตรา16 มาตรา19 มาตรา48 และมาตรา49

2. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการสมทบเป็นเครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษา5 ภาคผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนโดยมีนายธวัชชัยอุ่ยพานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธาน

3. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาเอกชนระยะ5 ปี(พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมีสารสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนตลอดจนกรอบและแนวทางการดำเนินงานของทุกสายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนตั้งแต่ระดับต้นสังกัดจนถึงระดับสถานศึกษา

อ่านแล้ว920 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.