“สืบสานประเพณีสงกรานต์”…โครงการรดน้ำขอพรอาจารย์ ผู้อาวุโส และผู้บริหาร “เนื่องในวันสงกรานต์ไทย”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ …เวลา ๑๒.๐๐ น.
ดร.สุดาวรรณ สมใจ (ผอ.แอน) ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
จัดงานโครงการรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้อาวุโส และผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ไทย…
โดยมี…ศ.ดร.วรเดช จันทรศร, รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภ้ทร, พ.ต.อ.ดร. นพดล บุรณนัฏ, ผศ.(พิเศษ)ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ, ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, ดร.สุรมน จันทร์เจริญ, ดร.ปรีชา คฤหวาณิช, พล.ท.ดร.ทวี แจ่มจำรัส, ดร.บุญศรี
สุธีรชัย, ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล, ดร.ปิยดา
วงศ์วิวัฒน์, ดร.พรกุล สุขสด, ดร.สำเนียง มณีฉาย, ฯลฯ…
โดยมี พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานนักศึกษาฯ และนักศึกษา ร่วมอวยพร ท่านอาจารย์ ผู้อาวุโส และผู้บริหาร อย่างเนื่องแน่น…ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคาร ๓๑ ชั้น ๓ ดุสิต กรุงเทพฯ

อ่านแล้ว1009 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.