ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และฝ่ายฝึกอบรมฯ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และฝ่ายฝึกอบรมฯ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และฝ่ายฝึกอบรมฯ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562

โดยมี ดร.ญาณกร โท้ประยูร ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมฯ และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม พร้อมด้วย นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, พลโท ดร.ทวี แจ่มจรัส ที่ปรึกษา, ดร.สำเนียง มณีฉาย ที่ปรึกษา, นางกัญจน์พร มั่งมี, นายดำเกิง อัศวสุนทรางกูร ที่ปรึกษา และ นายอนันต์ นิลมานนท์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย

ซึ่งมีวาระการประชุม ได้แก่ เรื่องแจ้งให้ทราบ, รับรองรายงานการประชุม, เรื่องสืบเนื่อง, เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ อาคาร วช.2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพ

อ่านแล้ว639 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.