“สัมมนานักศึกษาใหม่”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.
ดร.สุดาวรรณ สมใจ
ผู้อำนวยการ
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”… ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก ที่จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง , ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ , ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ รวมสัมภาษณ์คณะนักศึกษา ปริญญาเอก ณ สำนักงานหลักสูตรอาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันนี้ ที่ผ่านมา….

อ่านแล้ว1029 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.