ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย เดชชาติ ปัทะมะภูวดล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ชุดที่ 2

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย เดชชาติ ปัทะมะภูวดล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะพัฒนาองค์กรต่างๆ ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในอนาคตของประเทศชาติสืบต่อไป

        ด้วยขณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 6 )ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบ ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ชุดที่ 2 โดยมีหน้าที่ศึกษาเพื่อสนับสนุนกรรมการวิสามัญฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. พลตำรวจตรี  ประสพโชค  พร้อมมูล  ประธานอนุกรรมการ

2. พลโท  ไกรเทพ  อนุศักดิ์  รองประธานอนุกรรมการ  คนที่1

3. นายสิทธิชัย  เจริญขจรกุล  รองประธานอนุกรรมการ  คนที่2

4. นายฐาวสุเหม  เลิศสุรสีห์  รองประธานอนุกรรมการ  คนที่3

5. นางสกุลรัตน์  ทิพย์วรรณงาม  อนุกรรมการ

6. นายธนัตสรณ์  อภิธรรมวิริยะ  อนุกรรมการ

7. นายพัชรพงษ์  อภิธรรมวิริยะ  อนุกรรมการ

8. นายชัยมงคล  ครองสินเสาวภาค  อนุกรรมการ

9. นายศรพงศ์ศักดิ์  สุวรรณปรุง  อนุกรรมการ

10. นายเรืองชัย  จินตรุ่งเรืองชัย  อนุกรรมการ

11. นายนันทวัฒน์  อิทธิพลกรวินท์  อนุกรรมการ

12. นายอุเทน  อินอ้าย  อนุกรรมการ

13. นายกริชสุวรรณ  ดีสุข  อนุกรรมการ

14. นายนิธิโรจน์  แก้วรักษ์กมล  อนุกรรมการ

15. นายธกฤษณ์  จรสธนกิจ  อนุกรรมการ

16. นายธนชาติ  แสงประดับธรรมโชติ  อนุกรรมการ

17. นายเดชชาติ  ปัทะมะภูวดล  อนุกรรมการ

18. นางสาวจันทรรัสม์  เอี่ยมเล็ก  อนุกรรมการ

19. นายประวิทย์  จุลวัฒนพงษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ

20. นายภิษัช  สีไธสง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21. นายมนัสชัย  อุ่นศิริ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22. นาสาวกมลวรรณ  จันทระ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ่านแล้ว1058 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.