PEA ขอบคุณประชาชนและจิตอาสาช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถจ่ายไฟคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

PEA ขอบคุณประชาชนและจิตอาสาช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถจ่ายไฟคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวถึงสถานการณ์การจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบวาตภัยจากพายุ “ปาบึก” ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ใช้ไฟ 17 อำเภอ จำนวน 3 แสนกว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบ จนถึงปัจจุบัน PEA สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครัวเรือนได้เกือบทั้งหมด คงเหลือเพียงบางส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภารกิจหลักของ PEA คือ การเร่งฟื้นฟูระบบจำหน่ายให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครัวเรือนได้เร็วที่สุด และ PEA ยังช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัย โดยจะเลื่อนวันครบกำหนดชำระเงินออกไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ PEA ยกเว้นไม่เก็บค่าดอกเบี้ย และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนผัน ซึ่ง PEA จะพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายๆ ไป

นอกจากนี้ PEA ยังจัดหาอาหาร เครื่องดื่มและถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่นที่อำเภอปากพนัง หรือบริเวณปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

PEA ระดมทีมงานทั่วประเทศ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต/จังหวัดใกล้เคียง อาทิ ปัตตานี สงขลา ชุมพร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นอกเหนือจากทีมงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานจากส่วนกลาง รวมทั้งหมด 80 กว่าทีม จำนวนกว่า 600 คน เพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้คืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมี Mobile Generator จากภาคเหนือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

PEA ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นจำนวนมาก อาทิ การตัดต้นไม้ที่หักโค่นทับเสาไฟฟ้าล้ม-สายไฟฟ้าขาด กีดขวางเส้นทางจราจร มีประชาชน จิตอาสาช่วยตัดต้นไม้และเคลื่อนย้ายออกจากเส้นทางสัญจร เพื่อให้ PEA สามารถดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าใหม่ ทำให้ PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่สภาวะปกติได้เร็ว ซึ่งต้องขอบคุณประชาชนและจิตอาสาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ PEA ด้วยดี

อ่านแล้ว984 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.