จัดพิธีลงนามและแถลงข่าว พระพุทธศาสนา มหาบารมี ธงฉัพพรรณรังสี ธรรมยาตรา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จัดพิธีลงนามและแถลงข่าว พระพุทธศาสนา มหาบารมี ธงฉัพพรรณรังสี ธรรมยาตรา
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา เวลา 10.00 น ที่อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จัดพิธีลงนามและแถลงข่าว พระพุทธศาสนา มหาบารมี ธงฉัพพรรณรังสี ธรรมยาตรา โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆนายกะ นานาชาติ ประกอบด้วยประเทศศรีลังกา, ประเทศเมียนมาร์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐอินเดีย, สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ, ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนาม และประเทศภูฏาน และท่านอะนิ เชอยิง เตรอมา แห่งเนปาล

โดยรองศาสตราจารย์ เปรือง กิจรัตน์ภร อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คุณอภินิตา ไชยชนะ แห่งสภาศาสนาสัมพันธ์โลก พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศและนานาชาติ ให้การต้อนรับ สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆนายกะ นานาชาติ ด้านรองศาสตราจารย์ เปรือง กิจรัตน์ภร อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวว่า การจัดโครงการ “รวมพลังจัดสร้าง ธงฉัพพรรณรังสี ผืนใหญ่ที่สุดในโลก” ภายใต้กิจกรรมหลักคือ “พิธีลงนามและแถลงข่าวพระพุทธศาสนา มหาบารมี ธงฉัพพรรณรังสี ธรรมยาตรา”

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ผ่านธงธงฉัพพรรณรังสี อันเป็นรัศมีแห่งองค์กรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วย 6 สีคือสีเขียวเหมือนดอกอัญชัน หรือสีน้ำเงิน/สีเหลืองทอง/สีแดง/สีขาว/สีแสด และสีเลื่อมพราย เหมือนแก้วผลึก หรือทั้ง 5 สีรวมกัน อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์แห่งสันติภาพ ความสามัคคีสันติสุข แก่มวลมนุษย์ชาติ สภาศาสนาสัมพันธ์โลกและภาคีเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและนานาชาติ อันมีสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆนายกะ นานาชาติ เป็นพยาน

จึงได้จัดทำธงฉัพพรรณรังสี ผืนใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมทั้งกำหนดพิธีลงนามร่วมกัน การแถลงข่าวประกาศธรรมยาตรา ตามหลักธรรมที่ปรากฏตาม” โอวาทปาติโมกข์” คือหลักการ 3 ได้แก่ การทำบาปทั้งปวง/การทำกุศลให้ถึงพร้อม/และการทำใจบริสุทธิ์ อุดมการณ์ 4 ได้แก่ความอดทน/ความไม่เบียดเบียน/ความสงบกาย วาจาใจ และการดับทุกข์ วิธีการ 6 ได้แก่ การไม่ว่าร้าย/การไม่ทำรายเบียดเบียน/การเคารพพระเบียบ กติกา และกฎหมาย/ความรู้จักประมาณในการกินอยู่/ การอยู่ในสถานที่อันสงัด และการฝึก หลักพัฒนาจิตอย่างสม่ำเสมอหลักธรรมดังกล่าวนี้เป็น ทั้งคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันเป็นไปเพื่อความสงบสุขและสันติอย่างยั่งยืน

ทีมข่าว ศฝร.บช.น. (ชุด 5) และ NP TEAM รายงาน

อ่านแล้ว409 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.