การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงาน ด้วย PEA HiVE Platform ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีนายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ นายอำเภอโขงเจียม กล่าวต้อนรับ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม (พระครูวิมลปัญญาคุณ) บรรยายข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งโดยพระครูวิมล ปัญญาคุณ โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและพลังงานทดแทน และยังได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ด้วย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นว่าโรงเรียนศรีแสงธรรมมีความพร้อมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนดของ กฟภ. และความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม

เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนศรีแสงธรรมให้เป็นเหมาะสำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน
เมื่อ พ.ศ. 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและได้นำระบบบริหารจัดการพลังงาน PEA HiVE Platform ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาทดลองติดตั้งใช้งานให้อาคารอำนวยการที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานแห่งนี้ เพื่อช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนในการพัฒนาให้โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งและใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกต้องตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังสามารถติดตามการใช้งานระบบผลิตและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนยังได้นำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน การใช้ไฟฟ้าในอาคารต่างๆ การใช้ไฟฟ้า
ในการสูบน้ำไปพักบนถังเก็บน้ำ และยังนำไปใช้การสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ ด้วยการสร้างรายได้จากการปลูกดอกไม้ สร้างแรงงานคุณภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลและจัดทำโครงการประปาชุมชนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

อ่านแล้ว453 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.