สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติในห้วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
โดยจัดกิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้
1. พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน ประกอบด้วยกำลังพล จากกองการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายทหาร), กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, กองบังคับการตรวจคนเช้าเมือง 1, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2, กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถานีตำรวจชนะสงคราม จำนวน 137 นาย
2. กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ทำหน้าที่เจ้าบ้านแทนคนไทย ช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำความผิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยแนวคิด Love at first sight by Immigration โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยการ

2.1 จัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการชี้เบาะแสชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์อาจเข้ามากระทำความผิด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง
2.2 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37, 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.3 ทำความเข้าใจในข้อกฎหมายเพื่อควบคุมและจัดระเบียบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้มีความปลอดภัย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 ดังนั้น การระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แสดงถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า
“ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน”
“EFFICIENT SERVICE, STANDARDIZED PRACTICE, SECURITY AWARENESS”

////////////
ขอบคุณภาพ/ข่าว
> cr.ทีมประชาสัมพันธ์ “สตม.”

อ่านแล้ว570 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.