พล.อ.อุดมเดช พร้อมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เผยความคืบหน้าแก้ปัญหาชายแดนใต้

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมด้วยคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรวมทั้งหมด 13 ท่าน ได้แถลงข่าวความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

โดยแบ่งมอบตามภารกิจ 7 กลุ่มภารกิจงาน ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ส่วนหน้า โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมวลชนเข้าร่วมรับฟัง
ผู้แทนพิเศษฯที่รับผิดชอบตามกลุ่มภารกิจงานทั้ง 7 กลุ่ม ได้แถลงถึงผลงานจากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ร่วมหารือแนวทางแก้ไข โดยรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก และติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อาทิเช่น เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส , โครงการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) , โครงการประชารัฐญาลันนันบารู เพื่อขยายงานป้องกันและบำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การเสนอโครงการประชาสังคม โดย ศอ.บต.

ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบกลางของรัฐบาล งบประมาณ 50 ล้านบาท , โครงการเร่งรัดติดตามคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
โดยเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงรัฐมากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ลดข้อขัดแย้งได้หลายๆประการ ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการรวมพลังให้เกิดความสามัคคีในการมีส่วนร่วมโดยภาครัฐและองค์กรอื่นให้การสนับสนุน ทั้งนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานตาม Load Map เพื่อยกระดับงานให้เข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี 61

อ่านแล้ว972 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.