กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการถูก ทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ และเพื่อเป็นหลักประกัน การคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายภายในใช้บังคับเป็นการเฉพาะ

สืบเนื่องจาก ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 และได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 และต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และผลจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การสร้างหลักประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ โดยการแก้ไข ปรับปรุง หรือกำหนดกฎหมาย มาตรการ หรือกลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ประกอบกับรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายให้จัดตั้งกลไกขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 131/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เป็นกรรมการ และมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ อำนวยการประสาน การปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลททุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ การตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย ติดตาม เชิญบุคคลมาให้ข้อมูล จัดส่งข้อมูล

จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน เสนอคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ และเพื่อเป็นหลักประกัน การคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายภายในใช้บังคับเป็นการเฉพาะ

อ่านแล้ว924 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.