สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูงรุ่น ที่ 8 โดย พล.ต.ต นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ น.ส.นภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล และคุณธนัท ธนาบริบูรณ์ พร้อมเพื่อนร่วมรุ่น
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดการอบรม”การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำอย่างมืออาชีพ” โดยเชิญวิทยากร พ.อ.หญิง(พิเศษ)อังคณา สุเมธสิทธิกุล มาอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา…

อ่านแล้ว837 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.