นย. “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ให้ความสำคัญการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น

แบ่งปันข่าวนี้ :

นย. “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ให้ความสำคัญการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (นย.ทร.) ทำการฝึกเตรียมความพร้อม ด้านองค์บุคคล องค์ยุทธวิธี และองค์วัตถุ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ได้แสดงภาวะผู้นำด้วยการ “นำดี ตามดี”
เพื่อให้ทุกหน่วย มีความพร้อมที่จะรับภารกิจจากหน่วยเหนือทุกสถานการณ์ ที่กองทัพเรือมอบหมาย ภายใต้กรอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” ดังที่พวกเราได้กล่าวไว้ นั่นคือ “เมื่อ นย.เหยียบฝั่งพลัน เหตุคับขันจักคลี่คลาย”


“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ให้ความสำคัญในการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น และจะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและความชำนาญสูงสุด เพื่อที่จะได้นำปัญหา ข้อขัดข้อง มาพัฒนาการฝึกของหน่วยอยู่ตลอดเวลา ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ให้สมกับคำที่ว่า
“กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

กองทัพเรือ นาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน ฝึกเพื่อพร้อม_รักษาอธิปไตยของชาติ ทหารนาวิกโยธิน นักเรียนจ่านาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจ_ทะเลไทยมั่นคง

อ่านแล้ว175 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.