คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม MOU  เดินหน้าเกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

แบ่งปันข่าวนี้ :

คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม MOU  เดินหน้าเกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ส่งเสริมประชาชนใช้ภูมิปัญญาในการเลี้ยงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29  พฤษภาคม  2566 ที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ  เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  ตัวแทนฝ่ายศาสนา นายเดชาธร เชาว์เลขา  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ฝ่ายรัฐ และ ตัวแทนฝ่ายปกครอง เทศบาล และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

โดยเน้นการบูรณาการภาคีเครือข่ายเชื่อมประสานงานให้เกิดกรพัฒนาในทุกมิติอันเป็นประโยชน์ แก่สังคม ส่งเสริมสัมมาชีพสัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขสังคมไทย เพื่อให้เกิดการ ดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหารสมาคมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง  ชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิปัญญาในการหาเลี้ยงชีพที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายและภารกิจสำคัญของ กระทรวงมหาดไทย ในการ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ของประชาชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคศรีอยุธยาและภาคีเครือข่ายจึงมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการสาธารณสงเคราะห์ และพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลักชัย ให้กับพุทธศาสนิกชนคนไทย และต่างชาติ ทั้งด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยทำการลงบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้แก่  ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการของภาคีเครือข่ายระดับตำบลขยายผลไปสู้ภาคีเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยทั่วไปร่วมกับคณะสงฆ์

รวมถึงวันนี้ยังมีการจัดการประชุมคณะสงฆ์ระดับ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในเขตปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เจ้าอาวาสเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการดูแลวัดในแต่ละวัด ภาระหน้าที่ของการสนองงานให้คณะสงฆ์  เมื่อเราได้รับนโยบายกฎระเบียบของทางเถรสมาคม เผยแพร่ให้เจ้าอาวาสในแต่ละวัดให้เป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะคณะสงฆ์ของอำเภอพระนครศรีอยุธยามี 77 วัด ใน 11 ตำบล

พระครูอนุกูลศาสนกิจ  เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  กล่าวว่า งานสาธารณูปการฝ่ายคณะสงเคราะห์ ขับเคลื่อนงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยเฉพาะที่วัดศาลาปูนช่วยเหลืองานราชการซึ่งการประชุมแต่ละเดือนจะมีหน่วยงานราชการทั้งจากเทศบาล อำเภอ มาร่วมขับเคลื่อนทำงานร่วมกัน โดยวันนี้ทางอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็มาร่วมนำหน่วยงานของท้องถิ่นเพื่อมาลงข้อตกลงบ้านวัดช่วยเหลือจุนเจือกันอย่างถาวร โดยเฉพาะมหาเถระสมาคม หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย บันทึกข้อตกลงร่วมกันให้ยั่งยืนต่อไป

อ่านแล้ว88 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.