สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมทักษะพื้นฐานให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน “

แบ่งปันข่าวนี้ :

สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมทักษะพื้นฐานให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน “สร้างเสริมทักษะ สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน จำนวน 30 คน ประชุมร่วมกับนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับโครงการเสริมทักษะพื้นฐานให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน โดยจะเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เสริมทักษะให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหัวข้อด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ งานพื้นฐานการบริการดูแลรักษาเครื่องยนต์ พื้นฐานงานประปา พื้นฐานงานไฟฟ้า

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องประชุม ซึ่งรูปแบบจัดการเรียนการสอนจะใช้การผลมผสาน (ไฮบริด) ระหว่างความรู้และทักษะการทำงานจริง ภาคทฤษฎีเรียนรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และมีการฝึกปฏิบัติจริงจำนวน 30 ชั่วโมง จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในการนี้นับว่าเป็นความร่วมมือในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคล ยกระดับฝีมือของพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจการแผ่นดินสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในด้านการบริการวิชาการ และวิชาชีพสู่สังคม ซี่งที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอรรถการ ตฤษณารังสี ยังเสริมข้อมูลว่าโครงการลักษณะนี้ในอนาคตจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่จะส่งเสริม สนับสนุน Up Skill / Re Skill ให้บุคลากรในสังกัดมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นบุคลากรผู้มี Multi Skill มีอาชีพที่หลากหลาย เป็นบุคคลมีคุณภาพในสังคม สอดคล้องกับการจัด Credit Bank เพื่อขอเทียบโอนวุฒิการศึกษา หรือตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในอนาคตได้ และได้รับการชื่นชมจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เป็นการส่งเสริมสมรรถนะให้คนในองค์กรมีความรู้ ความสามารถมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำอาชีพเสริมหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีด้วย อีกทั้งพนักงานงาน เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมอบรมก็มีความต้องการในการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วจึงคาดว่าโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี./

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว605 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.