กสม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมช่วยพัฒนา บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่16 ธ.ค.59 นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข พร้อมด้วย นางอุบล หลิมสกุล อนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อรับฟังข้อมูลและปัญหาการจัดบริการสวัสดิการแก่เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย ด้านการได้ยิน ด้านการมองเห็น และความพิการซ้ำซ้อน

img_5103
ทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 7 – 18ปี ซึ่งประสบปัญหาความยากจน ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน พลัดหลง และไร้ที่พึ่ง โดยปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ มีคนพิการในความดูแล ทั้งหมด 389คน
img_5102

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า
การดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร จึงควรที่จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีการกระจายบทบาทหน้าที่ไปยังหน่วยงานอื่นๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรเอกชน เข้ามาช่วยดำเนินการ และในส่วนของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข จะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับเพื่อพิจารณาดำเนินการเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการต่อไป

อ่านแล้ว1881 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.