ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือราษฎร ผ่านสายด่วนรัฐบาล 1111

ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือราษฎร ผ่านสายด่วนรัฐบาล 1111


วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอปทุมรัตต์ หน่วยงานพม.ร้อยเอ็ด (ทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจราษฎร จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนรัฐบาล 1111 ณ พื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วยเหลือราษฎรทั้ง 2 ครอบครัวๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ 1. นางศศิกานต์ จ่อยลา ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลบุตรพิการ 2 คน หลาน 1 คน ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 2. นายเคน โยธาจันทร์ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ (ตกTPMAP มิติรายได้) ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอ ไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยไม่เหมาะต่อการพักอาศัย รวมทั้งได้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป